شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شگفتا:سلام آغاز هر ديداريست ولي در نماز، پايان است. شايد اين بدين معناست که پايان نماز آغاز ديدار است.{دکتر شريعتي}
تسبیح دیجیتال
چهارفصل زندگي
0 امتیاز
0 برگزیده
407 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چهارفصل زندگي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top