بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ شگفتا:سلام آغاز هر ديداريست ولي در نماز، پايان است. شايد اين بدين معناست که پايان نماز آغاز ديدار است.{دکتر شريعتي}
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج